IZVĒLIES LŪGŠANU

Gads: na. Psalmu nedēļa: na.

menesis

Te būtu kalendārs
lamb

Svētdienas II vesperes (1. nedēļa)

℣. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.

℟. Kungs, + steidzies mums palīdzēt.
(Izsakot šos vārdus, sevi apzīmējam ar krusta zīmi.)

Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam.

Amen. Alleluja. (Lielā Gavēņa laikā Alleluja dziedāts netiek.)


HIMNA

Vislabais gaismas Radītāj,

Tu gaismas devējs mūžīgais,

ar Savu spēku pasauli

no nīcības Tu izsauci.

Tu rītu līdz ar vakaru

par dienu dari pilnīgu;

kad grēka tumsība mums draud,

jel klausi, sirds ko lūdz un raud.

Mūs ļaunus, smagus dara grēks,

bet augšup lai mūs ceļ Tavs spēks,

lai, domājot par Tevi, Dievs,

mēs nedrīkstam vairs noziegties.

Pie Tavām durvīm gaidām mēs,

līdz debesis mums atvērsies:

ļauj, sirds lai bēdas panest var,

nāc, mūs no ļauna šķīstus dar’.

Jel palīdz’ mums, Tēvs žēlīgais,

un Tu, Dēls, Tēvam līdzīgais,

un Svēts Gars, Iepriecinātājs,

ar Tēvu, Dēlu Valdītājs. Amen.


PSALMODIJS

1. ant. Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas, un valdīs mūžīgi, alleluja.

Psalms 110 (109),1–5. 7

Sacīja Kungs manam Kungam:*

“Sēdies man pie labās rokas,

kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus*

par tavu kāju pameslu.”

Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*

“Valdi savu ienaidnieku vidū!

Tava tauta būs uzticīga tava karagājiena dienā;*

svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevikā rasu.”

Kungs zvērēja un nenožēlos:*

“Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

Kungs ir pie Tavas labās rokas,*

satrieks karaļus savu dusmu dienā.

Viņš padzersies no strauta pie ceļa,

tāpēc arī pacels galvu.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*

un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas, un valdīs mūžīgi, alleluja.


2. ant. Kunga vaiga priekšā sakustējās zeme, alleluja.

Psalms 114 (113A)

Kad Izraēlis izgāja no Ēģiptes,*

Jēkaba nams – no svešās tautas,

Jūda kļuva par viņa svētnīcu,*

Izraēlis – par viņa valstību.

Jūra redzēja un bēga,*

Jordāna pagriezās atpakaļ;

kalni lēkāja kā auni*

un pakalni – kā jēri.

Kas tev lēcies, jūra, ka tu bēgi,*

Jordāna, – ka griezies atpakaļ,

kalni, – ka jūs spriņģojāt kā auni,*

pakalni, – kā kazlēni?

Trīsi, zeme, Kunga vaiga priekšā,*

Jēkaba Dieva vaiga priekšā;

klinti viņš pārvērš par ūdenskrātni,*

par ūdens avotu – akmens radzi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*

un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Kunga vaiga priekšā sakustējās zeme, alleluja.


3. ant. Valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs, alleluja.

Dziedājums sal. Atkl 19, 1–2. 5–7

Alleluja! Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,* (R. Alleluja!)

jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas. Alleluja (alleluja)!

Alleluja! Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,* (R. Alleluja!)

un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli! Alleluja (alleluja)!

Alleluja! Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.* (R. Alleluja!)

Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu, Alleluja (alleluja)!

Alleluja! jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts*

(R. Alleluja!) un Viņa Līgava ir sagatavojusies. R. Alleluja (alleluja)!

Alleluja! Gods lai ir Tēvam un Dēlam,* (R. Alleluja!)

un Svētajam Garam, Alleluja (alleluja)!

Alleluja! kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*(R. Alleluja!)

un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja (alleluja)!

Ant. Valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs, alleluja.


LASĪJUMS 2 Kor 1, 3–4

Lai slavēts ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visa iepriecinājuma Dievs, kas mierina mūs visās mūsu bēdās, lai arī mēs paši varētu iepriecināt tos, kas cieš visādus spaidus, ar mierinājumu, ar ko mūs pašus mierina Dievs.


ATBILDE

V. Esi slavēts, Kungs,* debesu plašumā.

R. Esi slavēts, Kungs,* debesu plašumā.

V. Un teicams, un godājams uz mūžiem.*

R. debesu plašumā.

V. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam

R. Esi slavēts, Kungs,* debesu plašumā.


Magnificat antifona: Lai jūsu gaisma spīd kā svece, ko liek svečturī, lai tā spīdētu visiem, kas ir mājā.

Magnificat (Lk 1,46–55)

Augsti slavē Kungu mana dvēsele,* (+ Izsakot šos vārdus, sevi apzīmējam ar krusta zīmi.)

un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*

Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*

un svēts ir viņa vārds,

un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*

tiem, kas viņa bīstas.

Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*

izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

Varenos viņš nogrūda no troņa*

un paaugstināja pazemīgos.

Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*

bet bagātos atstāja tukšā.

Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*

atcerēdamies savu žēlsirdību,

kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*

Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*

un Svētajam Garam,

kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*

un mūžīgi mūžam. Amen.

Magnificat antifona: Lai jūsu gaisma spīd kā svece, ko liek svečturī, lai tā spīdētu visiem, kas ir mājā.


VISPĀRĒJIE LŪGUMI

Pielūdzot Kungu Jēzu Kristu, kas ir mūsu galva, bet mēs Viņa locekļi, ar gavilēm sauksim: Kungs, lai atnāk Tava valstība!

  • Mūsu Pestītāj, veido savu Baznīcu par arvien dzīvāku cilvēces vienotības sakramentu – un par arvien iedarbīgāku pestīšanas noslēpumu visām tautām.
  • Esi vienmēr ar mūsu pāvestu un visu bīskapu kolēģiju, – dāvā viņiem bagātīgi vienotību, mīlestību un mieru.
  • Dari, lai kristieši arvien ciešāk vienotos ap Tevi kā dievišķo galvu – un ar savu dzīvi sniegtu liecību par Tavu valstību.
  • Dāvā pasaulei mieru, – lai visur uzplaukst drošība un miers.
  • Dod mirušajiem pēdējās augšāmcelšanās godību, – un dari arī mūs par viņu svētlaimes līdzdalībniekiem.

Tēvs mūsu...


Noslēguma lūgšana


Ielādē tekstu šeit


Noslēguma svētība


Lai Dievs mūs svētī, lai pasargā no visa ļaunā un aizved mūžīgajā dzīvē! Amen